Държавни Нормативни

4 годишна програма за развитие на БФКСТ 2018 – 2022 по ЗФВС
4 годишна програма за развитие на БФКСТ 2023 – 2027 по ЗФВС
Закон за физ. възпитание и спорта
Наредба за приходите от регламентирана дейност на БФКСТ за 2023-2024
Отчет за дейността
Отчет за ММС
Правилник за прилагане на ЗФВС
Приходи и разходи свързани за 2022 година