Картотека

Декларация за лични данни (Приложение №2 от Наредба за ДСК)
Картотекиране на съдии
Картотекиране на състезатели (Приложение №1а и 1 б от Наредба за ДСК)
Обяснителна записка за картотека